Oferta

ADVISO Nieruchomości Sp z o.o. oferuje pełną obsługę nieruchomości. Na naszą ofertę składa się w szczególności:

Obsługa prawno-administracyjna nieruchomości

 • przygotowywanie i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej bądź współwłaścicieli;
 • pozyskiwanie oraz analizowanie ofert na dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości, prowadzenie negocjacji, zatwierdzanie kosztorysów;
 • zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów na podstawie ofert, o których mowa powyżej;
 • zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów ubezpieczenia budynku;
 • reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej bądź współwłaścicieli na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przed osobami fizycznymi i prawnymi,
 • organami administracji publicznej, bankami itp.;
 • doradztwo w zakresie kosztów utrzymania nieruchomości oraz sugerowanie działań optymalizacyjnych;
 • porady prawne w kwestiach związanych z nieruchomością, funkcjonowaniem wspólnoty mieszkaniowej, problematyką współwłasności.

Obsługa księgowa

 • prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • przygotowywanie projektów planów gospodarczych;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
 • rozliczanie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz kosztów mediów pomiędzy wszystkich właścicieli;
 • sporządzanie lub zlecanie sporządzenia dokumentacji odpowiednio do wymogów przewidzianych przepisami prawa;
 • nadzór nad opłacaniem podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od wspólnoty mieszkaniowej;
 • prowadzenie rozliczeń działalności bieżącej przez odrębny rachunek bankowy wspólnoty mieszkaniowej bądź współwłaścicieli;
 • pomnażanie środków finansowych wspólnoty mieszkaniowej bądź współwłaścicieli poprzez regularne zakładanie krótko lub długoterminowych lokat bankowych.

Obsługa techniczna

 • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego;
 • zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie;
 • zlecenie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku;
 • kontrola nad zapewnieniem dostaw energii elektrycznej, CO, wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości;
 • kontrola nad utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń oraz terenów służących do wspólnego korzystania przez użytkowników nieruchomości;
 • nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizacje oraz odbiór prac;
 • kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków.

Wycena nieruchomości

Świadczymy profesjonalne usługi w zakresie wyceny nieruchomości. Wyceny wykonywane są przez rzeczoznawcę majątkowego posiadającego uprawnienia zawodowe nr 7074 w zakresie szacowania wartości nieruchomości.

Zakres usług obejmuje wyceny:

 • Nieruchomości lokalowych – lokale mieszkalne i usługowe,
 • Nieruchomości niezabudowane - działki budowlane, inwestycyjne,
 • Nieruchomości zabudowane budynkami jednorodzinnymi,
 • Nieruchomości zabudowane budynkami jednorodzinnymi w budowie,
 • Nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi,
 • Nieruchomości komercyjne,
 • Prawa użytkowania wieczystego,
 • Ograniczone prawa rzeczowe – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, służebności itp.
 • Innych nieruchomości

Każda nieruchomość jest inna, więc do każdej wyceny podchodzimy w sposób indywidualny. Wszystkie operaty szacunkowe wykonywane są zgodnie z przepisami prawa oraz standardami zawodowymi. Pozwala to zagwarantować najwyższy poziom świadczonych usług.

Wyceny wykonywane są dla celów:

 • Ustalenia ceny kupna-sprzedaży,
 • Sprzedaży w postępowaniu egzekucyjnym,
 • Skarbowo-podatkowych,
 • Zabezpieczenia kredytu,
 • Podziału majątku, zniesienia współwłasności,
 • Wniesienia aportu,
 • Aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
 • Określenia opłaty adiacenckiej,
 • Innych wskazanych przez klienta.

 

Wykonujemy również inne opracowania niebędące operatem szacunkowym dotyczące w szczególności:

 • Analizy rynku nieruchomości oraz doradztwa dla inwestora,
 • Efektywności inwestowania w nieruchomości,
 • Skutków finansowych uchwalenia lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • Określenia wartości indywidualnej konkretnej nieruchomości na potrzeby inwestor.